Home >>

Regulamin imprezy masowej

 • Wprowadzono:

Regulamin Placu Koncertowego Impreza masowa pn.: „Naturalnie Mazury Music & More”

Miejsce imprezy: Kompleks garażowy wydzierżawiony od Rejonowego Zarządu Infrastruktury przy ul. Gen. Bema 7 – Termin 13-14 lipca 2018 r.

 1. Niniejszy regulamin został opracowany  na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą”).
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie pod nazwą „Naturalnie Mazury Music & More” (dalej „Impreza”) i przebywające na niniejszym terenie w dniach 13-14 lipca 2018 r., obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać poniższych postanowień niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) imprezy i terenu oraz podporządkowywać się poleceniom porządkowym członków służby porządkowej.
 3. Wstęp na teren Imprezy jest odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem ważnego biletu lub identyfikatora wydanego przez organizatora. Regulamin i program imprezy jest dostępny:
  • na stronach internetowych www.NaturalnieMazury.com
  • w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy)
  • ulotkach, plakatach
 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  • Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru.
  • powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych.
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  • stały monitoring ilości sprzedanych i wydanych karnetów i biletów.
 5. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych , wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych
  • wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,
  • innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi,
  • profesjonalnego sprzętu fotograficznego oraz sprzętu nagrywającego, wskaźników laserowych i innych przedmiotów umożliwiających profesjonalną rejestrację audiowizualną wizji i dźwięku.
 6. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • posiadającym przedmioty wymienione w pkt.5,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym, zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  • odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt. 7 ust. a, b i c;
  • usunąć z miejsca przeprowadzenia imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 7. Służby porządkowe organizatora imprezy, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  • sprawdzania uprawnień do przybywania na imprezie,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wym. w pkt.5,
  • stwierdzania uprawnień osób do przybywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę.
 8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 10. Na terenie imprezy zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.
 11. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 12. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu w związku z imprezą a następnie transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 13. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 14. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 15. Na kompleksie wydzierżawionym będzie ustawiona scena wraz z zapleczem technicznym, wygrodzony teren dla widowni.
 16. Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby posiadającą stosowną przepustkę, bądź osoby z identyfikatorem wystawionym przez organizatora.
 17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej,
 18. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
  • natychmiast powiadomić służby porządkowe,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów,
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 19. Na terenie Imprezy w wyznaczonych, oznakowanych miejscach zlokalizowany będzie punkt medyczny, kabiny sanitarne oraz kosze na śmieci.
 20. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy Regulamin i program zostanie wywieszony w widocznych miejscach na Terenie Imprezy.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy.

Organizator
Patroni medialni
Partner
Dofinansowanie
ART GREY
Sponsor
ORLEN
Telewizja Polska 3 Olsztyn Portal Miasto Węgorzewo Biuro Promocji UM w Węgorzewie Top Guitar
Radio AFERA Gazeta Olsztyńska Mazury.info.pl Gazeta Współczesna
Gigs.pl Węgorzewski Tydzień Studio nagrań Band.pl UWM FM
polskieradio.pl Polskie Radio Olsztyn TVP Kultura Telewizja Polska
Gmina Węgorzewo
 
Węgorzewski Centrum Kultury
 
Fundacja Ochrony Wilekich Jezior Mazurskich
 
Lasy Państowe
 
Węgorapa
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Wojsko Polskie
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
 
Gmina Węgorzewo