Home >>

Regulamin pola namiotowego

 • Wprowadzono:

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO NATURALNIE MAZURY MUSIC & MORE

Ekomarina – Żegluga Mazurska

 1. Festiwalowe pole namiotowe położone przy Ekomarinie to plac o powierzchni ok. 1500 m2 przygotowany do przyjęcia ok. 300 osób
 2. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane, posiadające opaskę. Korzystanie z pola jest nieodpłatne.
 3. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych poprzez:
 • internetową rezerwacje miejsc na polu namiotowym na adres logistyka@naturalniemazury.com. Liczy się kolejność rezerwacji.
 • otrzymanie potwierdzenia rezerwacji
 • odebranie w Biurze organizacyjnym opaski identyfikującej mieszkańca pola.
 1. Pole namiotowe funkcjonuje od 5.07.2019 r. godz. 18.00 do 7.07.2019 r. godz. 12.00Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe powstałe w trakcie pobytu na polu namiotowym.
 2. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
 • Utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
 • Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 7.00
 • Korzystania z urządzeń w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego,
 1. Kategorycznie zabrania się:
 • Palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
 • Okopywania namiotów,
 • Ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
 • używania otwartego ognia w namiotach,
 • używania butli gazowych,
 • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • używania bez zgody biura organizatora urządzeń elektrycznych(czajniki elektryczne, grzałki, itp.)
 • podłączania się w istniejącą sieć elektryczną,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
 • zakłócania porządku na polu namiotowym,
 • zaśmiecania terenu pola namiotowego,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni,
 • zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 • zakaz wprowadzania zwierząt na teren campingu.
 1. Korzystanie z urządzeń ekomariny jest odpłatne zgodnie z cennikiem.
 2. Organizator zabezpiecza służbę porządkową w czasie funkcjonowania pola namiotowego.
 3. Pole namiotowe jest to teren wygrodzony. Rozbijanie namiotów odbywa się według wskazówek służby porządkowej.


Organizator
ART GREY